Persbericht: Wantrouwende overheid jegens moslims in Nederland

Met ontsteltenis en heftige verbazing hebben ondergetekende koepelorganisaties kennis genomen van het artikel in het NRC (Undercover naar de moskee: geheim onderzoek naar islamitische organisaties) gepubliceerd op 15 oktober jl.. Hierin wordt beschreven en melding gemaakt van het feit dat diverse moskeeën onrechtmatig door de overheid in het geheim zijn onderzocht, waarbij zowel door gemeenten als de NCTV opdrachten zijn verstrekt aan een particulier bedrijf, genaamd NTA.

Naast het feit dat de wet lijkt te zijn overtreden is vooral ook het vertrouwen van de moslimgemeenschap in de overheid enorm geschaad. Binnen de moslimgemeenschap is de schok groot, omdat er geen enkel vorm van verdenking bestaat tegen de onderzochte moskeeën en instellingen, maar deze wel weggezet worden als ‘structureel verdacht’. Erger nog, elke moskee is potentieel verdacht en middels infiltratie onderhevig aan deze wijze van een mogelijk onrechtmatig onderzoek.

Een overheid die onwettige middelen inzet zonder hoor en wederhoor en zonder gefundeerde bewijsvoering, zorgt voor het verdacht maken van ruim 1 miljoen moslims in Nederland. Wat ons betreft druist dit in zijn geheel in tegen kernwaarden en vrijheden die we met ons allen in dit land zo koesteren.

Gezien de enorme emotionele en maatschappelijke impact die het onwettige handelen van de overheid in potentie kan hebben jegens de onderzochte moskeeën, haar bestuursleden en leden, eisen de koepels dat de overheid, de NCTV en betrokken ambtenaren binnen de gemeenten zich verantwoorden voor deze gang van zaken.

De koepelorganisaties onderzoeken op dit moment welke juridische stappen ingezet kunnen worden tegen dit onrechtmatig handelen (mogelijk gepleegde strafbare feiten) door de overheid.